W dniu 8 maja 2019 r. uczniowie klas czwartej, piątej, siódmej oraz ósmej wraz z nauczycielami wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Pierwszych Piastów. Zwiedzanie rozpoczynamy od Katedry Gnieźnieńskiej pw. Wniebowzięcia NMP, najważniejszego zabytku miasta, miejsca w którym znajdują się relikwie św. Wojciecha, bezcenny zabytek jakim są Drzwi Gnieźnieńskie, które opowiadają historię życia św. Wojciecha. Jest to również miejsce koronacji pięciu królów Polski. Następnie udaliśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego gdzie mogliśmy oglądać multimedialną ekspozycję , która liczy ponad 400 eksponatów, pokazuje narodziny Państwa Polskiego w trzech modułach: Państwo, Źródło i Kultura. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Biskupina. Jest to bardzo ciekawe miejsce pięknie położone nad Jeziorem Biskupińskim. Na półwyspie tego jeziora znajduje się osada obronna związana z ludnością kultury łużyckiej, założona ok. roku 740 p.n.e. Jest to największa w Europie ekspozycja osady warownej z początku epoki żelaza. Po tak aktywnie wypełnionym dniu udaliśmy się do miejsca noclegu, które mieściło się niedaleko Muzeum w Biskupinie. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Ostrwie Lednickim. Jest to Gród leżący między Gnieznem a Poznaniem na największej z wysp jeziora Lednickiego. Właśnie w Ostrowie Lednickim najprawdopodobniej w 966 roku Mieszko I przyjął Chrzest. Po zwiedzeniu Ostrowa Lednickie wyruszyliśmy do Poznania aby zwiedzić tamtejszy rynek. Uczniowie mogli zwiedzić poznański Rynek wraz z jego przepięknymi zabytkami. Najważniejszym budynkiem na Starym Rynku jest Ratusz. Niegdyś decydowano tu o biegu miejskich spraw. Dziś budzi zainteresowanie jako jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w naszym kraju. Godnym uwagi zabytkiem są również Domki Budnicze, które mieszczą się Poznańskim Rynku . Po skończeniu zwiedzania wyruszyliśmy w drogę powrotną do Olszyny.

Galeria

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty w dniu 22.05.2019 r. (tj. środa)  w programie: 

 

1)15:30-16:30  - Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów,

2)16:30 – „Kuźnia Talentów” - występy uczniów naszej placówki,

3)18:00 – Spotkanie Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców (trójek klasowych). 

 

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

 

 

© 2013 Zespół Placówek Oświatowych w Olszynie. Wszelkie prawa zastrzeżone